1.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.
D’una part HOTEL NOGUERA MAR, S.L., endavant NOGUERA MAR HOTEL, adreça al Carrer LLAC
MAJOR, 3, 03700 Dénia (Alacant) i provista de CIF: B-54011457, i  titular del
domini NOGUERAMARHOTEL.COM, endavant Website.
I de l’altra part, l’Usuari, aquell que contracta els serveis que s’ofereixen a través del Website i les dades
identificatives del qual són les facilitades directament per aquest mitjançant la incorporació de les seues
dades als diferents formularis que NOGUERA MAR HOTEL posa a la seua disposició per a accedir a
qualsevol dels serveis que s’ofereixen a través del Website.

2.- LEGISLACIÓ APLICABLE.
Les presents Condicions Generals de Reserva, estan subjectes a la legislació espanyola, al que disposa
la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Reserva; al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de
16 de novembre, pel que s’aprova el texto refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris i altres lleis complementàries; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel que es regula la
Reserva Telefònica o Electrònica amb Condicions Generals; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del
Comerç Minorista; i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç
Electrònic; DECRET 19/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, pel que s’aprova el règim de preus i
reserves als allotjaments turístics.

3.- ÁMBIT D’APLICACIÓ, ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ.
Les presents Condicions Generals de Reserva que regeixen la prestació dels serveis, tenen per objecte
regular l’accés i règim d’adquisició dels serveis facilitats per NOGUERA MAR HOTEL a l’Usuari a través
del Website, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual.
L’Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de Reserva dels
serveis, a les Condicions Generals de Reserva, podent ser enmagatzenades i/o reproduïdes en un suport
durador. 

NOGUERA MAR HOTEL posa a disposició de l’Usuari una adreça de correu electrònic, info@nogueramarhotel.com, on pot contactar a través del formulari de contacte a l’objecte
d’atendre qualsevol dubte en relació a les presents Condicions Generals de Reserva.

L’Usuari accepta expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions en la versió
publicada per NOGUERA MAR HOTEL en el moment en que l’Usuari accedeix al Website i haja pogut
accedir a aquestes Condicions Generals de Reserva, o contracte els serveis en els que estiga interessat.
L’Usuari es compromet a llegir atentament les Condicions Generals de Reserva, cada vegada que
procedisca a la Reserva d’algun servei, donat que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des
de la darrera vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de Reserva l’Usuari declara:
 Què és una persona amb capacitat per a contractar.
 Què ha llegit i accepta les presents Condicions Generals de Reserva.
L’Usuari, el qual declara que ostenta suficient capacitat legal* per a contractar, quedarà vinculat a les
presents CGR en el moment en que efectue una reserva en qualsevol dels canals a dalt indicats.


4.-    MODIFICACIÓ.
NOGUERA MAR HOTEL podrà modificar les presents Condicions Generals de Reserva, sense que això
puga afectar als serveis adquirits pels Usuaris amb caràcter previ a la modificació, sempre que existisca
causa o motiu suficient per això. S’entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb
caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tinga per finalitat:
 Ampliar la gamma o nombre de serveis que es posen a disposició de l’Usuari o millorar els existents.
 Adaptar els serveis objecte del present contracte als avanços que puguen produïr-se degut al
desenvolupament de les noves tecnologies de la informació.
 Modificar, substituir o actualitzar els preus dels serveis que s’ofereixen a través del Website.


5.- OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Aquestes Condicions Generals de Reserva s’apliquen a qualsevol Reserva de serveis a través
del Website.

5.1.- Obligacions de NOGUERA MAR HOTEL:
NOGUERA MAR HOTEL es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l’Usuari conseqüència de la Reserva de serveis per part del mateix:
 Prestar, amb les màximes garanties, a l’Usuari, els serveis sol.licitats per aquest conforme al que
disposa a les presents Condicions Generals de Reserva i sense faltar a la bona fe contractual.
 Informar expressament a l’Usuari, de la existència de les presents Condicions Generals de Reserva
amb caràcter previ a l’inici del procediment de Reserva.
 Informar a l’Usuari amb caràcter previ a la Reserva i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca,
de les característiques específiques dels serveis sol.licitats, com ara el preu dels mateixos i els
impostos que els siguen d’aplicació.
 Posar a disposició de l’Usuari un exemplar del text de les Condicions Generals de Reserva. Així
mateix i per a aquells serveis que així ho demanen es posarà a disposició de l’Usuari amb caràcter
previ a la Reserva les Condicions Particulars que els siguen d’aplicació.
 Complir amb el que preceptua la normativa sobre els drets dels consumidors i usuaris.

5.2.- Obligacions de l’Usuari:
Per la seua part, l’Usuari es compromet a les següents obligacions contractuals:
 Dur a terme l’íntegre compliment de l’establit a les presents Condicions Generals de Reserva a la
Reserva dels serveis oferits pel Website.
 Completar els formularis de registre previs a l’inici del procediment de Reserva amb informació veraç i
actual per a poder accedir a qualsevol dels serveis oferits al Website. Així mateix l’Usuari garanteix i
serà responsable de mantenir-los completament actualitzats mentre dure la seua condició d’Usuari
al Website.  
 Completar els formularis d’accés als serveis, amb informació veraç i actual ja que aquestes dades són
necessàries per a l’emissió, en el seu cas, de la factura per NOGUERA MAR HOTEL i el cobrament
dels serveis contractats.
 Facilitar de forma correcta les dades bancàries sol.licitades per NOGUERA MAR HOTEL, així com
abonar el preu dels serveis contractats de conformitat amb la manera de pagament elegida i amb les
tarifes vigents publicades per NOGUERA MAR HOTEL al Website en el moment de la Reserva.
 Ometre l’enviament de missatges que d’alguna manera impidisquen o dificulten el normal funcionament dels serveis oferits pel Website. En qualsevol cas l’Usuari serà l’únic i total responsable del contingut dels missatges que escriga o envie, així com de les dades que facilite.

6.- CONDICIONS DE PAGAMENT. PERFECCIONAMIENT PRECONTRACTUAL I CONTRACTUAL.
Les reserves es poden efectuar, com ya s’ha indicat, a través de tres canals: Website, e-mail o trucada
telefònica.
El pagament anticipat per a realitzar la reserva consisteix en abonar el preu de la primera nit, però i en cas que aquest percentatge varie, l’Usuari serà previament informat a través del Website o per e-mail, en
funció del canal de contractació elegit.
Al realitzar una reserva on-line, l’Usuari rebrà un mail de confirmació on s’inclourà la confirmació de que la seua ordre de compra es troba en procés de confirmació. Si sou consumidors, una vegada realitzat el
càrrec corresponent a la vostra reserva, rebreu un mail confirmant-vos la reserva, aquest servirà com a
comprobant de la vostra reserva.
Les parts quedarán vinculades en aquest contracte, una vegada que s’ha abonat el preu de la reserva.

7.- DISPONIBILITAT.
Si NOGUERA MAR HOTEL, malgrat actuar amb la previsió i diligència degudes, no puguera facilitar les
habitacions contractades per raons que no li siguen imputables i si existira imposibilitat de prestar els
serveis en les condicions pactades, NOGUERA MAR HOTEL oferirà a l’Usuari la posibilitat d’optar pel
reemborsament total de l’abonat o per la seua substitució por un altre de semblants característiques quant a categoria o qualitat. Si de la substitució el servei resultara d’inferior categoria o qualitat, NOGUERA MAR HOTEL deurà reemborsar la diferència.

8.- PREUS.
Els preus publicats a la web inclouen l’IVA corresponent, així com els impostos addicionals segons la tarifa impositiva aplicable en el moment de la contractació. L’Usuari podrà conéixer l’import de tals costos al momento de contractar el servei.
Els preus dels allotjaments s’indiquen, segons els casos, per habitació i nit. NOGUERA MAR HOTEL no
es responsabilitza dels possibles errors en els preus publicats. En cas d’error en el preu dels serveis que
l’Usuari ha contractat, li informarem com més prompte millor i li donarem l’opció de reconfirmar la seua
compra al preu correcte o bé anular-la. Si no aconseguirem contactar amb vosaltres, la Reserva es
considerarà cancel.lada i se vos reemborsaran íntegrament les quantitats que hagueren sigut abonades.
NOGUERA MAR HOTEL es reserva el dret a modificar la llista de preus publicats al Website, quan així ho
considere convenient. En tot cas, això no serà d’aplicació per aquells serveis contractats amb anterioritat a la modificació.

9.- FORMES DE PAGAMENT.
L’Usuari disposa dels següents mitjans de pagament:

11. –   CONDICIONS PER A XIQUETS I LLITS SUPLETORIS
Els menors de 18 anys deuran allotjar-se a l’Hotel acompanyats dels seus pares, tutors o adults
degudament autoritzats per aquells. El personal de l’Hotel podrà requerir la documentació pertinent que
identifique als adults com als seus pares/tutors o persones autoritzades.

Per al cas de xiquets de fins a 2 anys, deurà contactar amb el departament de reserves de l’hotel per a
sol.licitar una bressol.

12.-    PROCEDIMENT, DRETS DE CANCEL.LACIÓ I DEISTIMENT, I GARANTIA LEGAL.

12.1.- Procediment.
Per a l’exercici dels drets de cancel.lació, desistiment i ús de la garantia, l’Usuari deurà posar-se en
contacte amb NOGUERA MAR HOTEL  a través de Tel. +34 966475650 o info@nogueramarhotel.com.

12.2.- Dret de Cancel.lació.
En cas de cancel.lació, modificació o absentisme, seran d’aplicació les següents penalitzacions:
Les reserves NO REEMBORSABLES, no tindran opció de cancel.lació i es cobrarà l’import total de la
reserva en el moment d’efectuar-se.
*En temporada baixa (Març, Abril, Maig, Octubre – Excepte ponts i festius) la cancel.lació anterior a les 48 hores de la vostra arribada, serà gratuïta. Posterior a aquest termini, es pagarà el 100% de la vostra
reserva.
*En temporada mitjana (Juny i Setembre, ponts i festius) la anul.lació de la reserva abans dels 7 dies de la vostra arribada, serà gratuïta. Posterior a aquest termini, es carregarà l’import de la primera nit i si
cancel.leu 48h. abans de la vostra arribada, l’hotel cobrarà el 100% de la vostra reserva.
*En temporada Alta (Juliol i Agost), l’anul.lació de la reserva dins dels quinze dies anteriors –en Juliol i
Agost- a la data de l’ocupació de l’habitació donarà lloc a la pèrdua de la quantitat lliurada a compte.
En cas de que l’anul.lació siga anterior als quinze diez, aquesta quantitat será tornada al client. Si
l’anul.lació es fera una setmana abans, l’hotel cobrarà el 100% de la vostra reserva.
En cas que el client, ja allotjat, abandone l’habitació avisant amb la antelació de 48h. abans de la data
d’eixida de la reserva, l’Hotel Noguera Mar cobrarà el 40% del preu total dels serveis que queden per
utilitzar, així com la modificació de les vostres dates canviarà el descompte oferit. En un termini inferior, es cobrarà el 100% de la reserva

12.3.- Dret de Desistiment.
De conformitat amb l’art. 103 lletra L del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, “El dret de
desistiment no serà aplicable als contractes que es referisquen a: El subministrament de serveis
d’allotjament per a finalitats diferents del de servir de vivenda, transport de béns, lloguer de vehicles,
menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període
d’execució específics”.

13.- RESPONSABILITAT DE LES PARTS.
13.1.- Responsabilitat de NOGUERA MAR HOTEL.
El contingut del present Website es presenta només als efectes de promocionar els serveis de NOGUERA MAR HOTEL, sense cap altra garantia siga quina siga la seua naturalesa. L’Usuari queda advertit de que la utilització de sistemes electrònics comporta uns riscos. NOGUERA MAR HOTEL únicament respondrà dels danys que l’Usuari puga patir com a conseqüència de l’adquisició dels serveis. En particular, NOGUERA MAR HOTEL s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis:

 que puguen ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat del Website.

 que es genere l’Usuari en cas d’imposibilitat de prestar el servei objecte de les presents Condicions
Generals de Reserva degut a supòsits de cas fortuït, força major o altres causes no imputables a
NOGUERA MAR HOTEL . A aquestos efectes es consideren fora del seu control a títol enunciatiu i no
limitatiu, (i) el mòdem, (ii) el sistema informàtic de l’Usuari, (iii) el software de navegació, (iv) virus, (v)
interconnexió de xarxes telefòniques i elèctriques, (vi) ADSL, RDSI, i/o qualsevol altra infraestructura
de transport o telecomunicacions utilitzades per l’Usuari.

 per l’inadequat funcionament del Website si això obeïx a tasques de manteniment, a incidències, a un
defectuós funcionament del terminal de l’Usuari o la seua insuficient capacitat per a suportar els
sistemes indispensables per a fer ús del servei.

NOGUERA MAR HOTEL no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al Website que puguen
produïr alteracions en el vostre sistema informàtic, ni la utilitat, exactitud, actualització o infalibilitat dels
continguts o serveis no controlats per elles.
NOGUERA MAR HOTEL adoptarà les mesures oportunes per a assegurar una resposta ràpida, però no
pot responsabilitzar-se pels retards deguts als serveis de telecomunicacions, ni garantir un termini concret de prestació dels serveis.

13.2.- Responsabilitat de l’Usuari.
L’Usuari serà l’únic responsable de les conseqüències derivades per la comunicació de dades que no
siguen veritables així com de dades pertanyents a persons diferents al propi Usuari.
Adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per a mantindre la
confidencialitat del vostre nom d’Usuari i contrasenya, així; com notificar immediatament a NOGUERA
MAR HOTEL la pèrdua, substracció, robatori o accés il.legítim del vostre nom d’Usuari, així com el seu
coneixement per terceres persones.

En cas d’incompliment per part de l’Usuari de les seues obligacions contractuals, NOGUERA MAR
HOTEL es reserva les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés als serveis ofertats al
Website.

14.- INCOMPLIMENT CONTRACTUAL.
Ambdues parts contractants deuran procedir al compliment de les obligacions assumides en el present
contracte en els termes establits al llarg del mateix. En el supòsit de que qualsevol d’elles incomplira
alguna de les obligacions essencials del present contracte, o les complira de manera defectuosa, la part
que alhora haguera complit amb les seues podrà considerar que ha existit incompliment del contracte en
els termes establecits per l’article 1.124 del Codi Civil, quedant facultada per a optar entre resoldre el
contracte o exigir compliment, reclamant, en tots dos casos, la corresponent indemnització de danys i
perjudicis.

15. NOTIFICACIONS.
Als efectos de practicar les oportunes notificacions, NOGUERA MAR HOTEL designa com a adreça de
contacte l’especificat a l’avís legal.

El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre al Website, serà l’utilitzat
per NOGUERA MAR HOTEL a efectes de practicar notificacions l’Usuari.
L’Usuari està obligat a mantindre degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es
referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectue NOGUERA MAR HOTEL l’Usuari es consideraran vàlidament
efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment
assenyalats. NOGUERA MAR HOTEL no es responsabilitza de qualsevol perjudici que puguera produïr-se per la vulneració de l’Usuari de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de
contacte.

16. NUL.LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES.
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals de Reserva fora declarada total o
parcialment nul.la o ineficaç, tal nul.litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que
resulte nul.la o ineficaç, subsistint en tota la resta les Condicions Generals de Reserva.

17. DURADA DE LES CONDICIONS GENERALS DE RESERVA.
El període de validesa de les presents Condicions Generals de Reserva, serà el temps que elles
romanguen publicades al Websiteiy resultaran d’aplicació des del moment en que l’Usuari procedisca a la Reserva de qualsevol dels serveis.

18. JURISDICCIÓ COMPETENT.
En cas de litigi entre les parts, la competència territorial correspondrà, de manera imperativa, per a la
resolució de conflictes als Jutjats de Dénia.

El text integre d’aquest contracte, han sigut redactat en els idiomas de valencià, anglés, francés i espanyol, considerant-se totes les versions com oficials, si bé es fixa com prioritaria par a la seua interpretación la versió en idioma espanyol.