1.- IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.

D’una part HOTEL NOGUERA MAR, S.L., endavant NOGUERA MAR HOTEL, adreça al Carrer LLAC MAJOR, 3, 03700 Dénia (Alacant) i provista de CIF: B-54011457, i  titular del domini WWW.NOGUERAMARHOTEL.COM, endavant Website.

I de l’altra part, l’Usuari, aquell que contracta els serveis que s’ofereixen a través del Website i les dades identificatives del qual són les facilitades directament per aquest mitjançant la incorporació de les seues dades als diferents formularis que NOGUERA MAR HOTEL posa a la seua disposició per a accedir a qualsevol dels serveis que s’ofereixen a través del Website.

2.- LEGISLACIÓ APLICABLE.

Les presents Condicions Generals de Reserva, estan subjectes a la legislació espanyola, al que disposa  la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Reserva; al Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el texto refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel que es regula la Reserva Telefònica o Electrònica amb Condicions Generals; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista; i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic; DECRET 19/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, pel que s’aprova el règim de preus i reserves als allotjaments turístics.

3.- ÁMBIT D’APLICACIÓ, ACCEPTACIÓ I MODIFICACIÓ.

Les presents Condicions Generals de Reserva que regeixen la prestació dels serveis, tenen per objecte regular l’accés i règim d’adquisició dels serveis facilitats per NOGUERA MAR HOTEL a l’Usuari a través del Website, constituint el marc jurídic que desenvolupa la relació contractual.

L’Usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici del procediment de Reserva dels serveis, a les Condicions Generals de Reserva, podent ser enmagatzenades i/o reproduïdes en un suport durador. 

NOGUERA MAR HOTEL posa a disposició de l’Usuari una adreça de correu electrònic, info@nogueramarhotel.com, on pot contactar a través del formulari de contacte a l’objecte d’atendre qualsevol dubte en relació a les presents Condicions Generals de Reserva.

L’Usuari accepta expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions en la versió publicada per NOGUERA MAR HOTEL en el moment en que l’Usuari accedeix al Website i haja pogut accedir a aquestes Condicions Generals de Reserva, o contracte els serveis en els que estiga interessat.

L’Usuari es compromet a llegir atentament les Condicions Generals de Reserva, cada vegada que procedisca a la Reserva d’algun servei, donat que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de la darrera vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de Reserva l’Usuari declara:

L’Usuari, el qual declara que ostenta suficient capacitat legal* per a contractar, quedarà vinculat a les presents CGR en el moment en que efectue una reserva en qualsevol dels canals  a dalt indicats.

*LIMITACIONS LEGALS: S’entén que l’Usuari no és un menor de 18 anys. Els menors d’edat tenen tècnicament restringit el registre a aquest lloc Web i per tant no podran realitzar compres ni reserves, en compliment de la normativa legal. No es tractaran les dades que siguen enviades per menors, ja que la legislació ho prohibeix.

4.-    MODIFICACIÓ.

NOGUERA MAR HOTEL podrà modificar les presents Condicions Generals de Reserva, sense que això puga afectar als serveis adquirits pels Usuaris amb caràcter previ a la modificació, sempre que existisca causa o motiu suficient per això. S’entén que existeix causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tinga per finalitat:

5.- OBLIGACIONS DE LES PARTS.

Aquestes Condicions Generals de Reserva s’apliquen a qualsevol Reserva de serveis a través del Website.

5.1.- Obligacions de NOGUERA MAR HOTEL:

NOGUERA MAR HOTEL es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l’Usuari conseqüència de la Reserva de serveis per part del mateix:

 

5.2.- Obligacions de l’Usuari:

Per la seua part, l’Usuari es compromet a les següents obligacions contractuals:

 

6.- CONDICIONS DE PAGAMENT. PERFECCIONAMIENT PRECONTRACTUAL I CONTRACTUAL.

Les reserves es poden efectuar, com ya s’ha indicat, a través de tres canals: Website, e-mail o trucada telefònica.

El pagament anticipat per a realitzar la reserva consisteix en abonar el preu de la primera nit, però i en cas que aquest percentatge varie, l’Usuari serà previament informat a través del Website o per e-mail, en funció del canal de contractació elegit.

Al realitzar una reserva on-line, l’Usuari rebrà un mail de confirmació on s’inclourà la confirmació de que la seua ordre de compra es troba en procés de confirmació. Si sou consumidors, una vegada realitzat el càrrec corresponent a la vostra reserva, rebreu un mail confirmant-vos la reserva, aquest servirà com a comprobant de la vostra reserva.

Les parts no quedaran vinculades fins que no s’haja perfeccionat el contracte, tant en fase precontractual com contractual.

7.- DISPONIBILITAT.

Si NOGUERA MAR HOTEL, malgrat actuar amb la previsió i diligència degudes, no puguera facilitar les habitacions contractades per raons que no li siguen imputables i si existira imposibilitat de prestar els serveis en les condicions pactades, NOGUERA MAR HOTEL oferirà a l’Usuari la posibilitat d’optar pel reemborsament total de l’abonat o per la seua substitució por un altre de semblants característiques quant a categoria o qualitat. Si de la substitució el servei resultara d’inferior categoria o qualitat, NOGUERA MAR HOTEL deurà reemborsar la diferència.

8.- PREUS.

Els preus publicats a la web inclouen l’IVA corresponent, així com els impostos addicionals segons la tarifa impositiva aplicable en el moment de la contractació. L’Usuari podrà conéixer l’import de tals costos al momento de contractar el servei.

Els preus dels allotjaments s’indiquen, segons els casos, per habitació i nit. NOGUERA MAR HOTEL no es responsabilitza dels possibles errors en els preus publicats. En cas d’error en el preu dels serveis que l’Usuari ha contractat, li informarem com més prompte millor i li donarem l’opció de reconfirmar la seua compra al preu correcte o bé anular-la. Si no aconseguirem contactar amb vosaltres, la Reserva es considerarà cancel.lada i se vos reemborsaran íntegrament les quantitats que hagueren sigut abonades.

NOGUERA MAR HOTEL es reserva el dret a modificar la llista de preus  publicats al Website, quan així ho considere convenient. En tot cas, això no serà d’aplicació per aquells serveis contractats amb anterioritat a la modificació.

9.- FORMES DE PAGAMENT.

L’Usuari disposa dels següents mitjans de pagament:

–    Targeta Crèdit (MasterCard i Visa).

10.- ENTRADA I EIXIDA.

Pel que respecta a l’hora d’entrada correspondrà a les 14:00 hores, i en quant a l’hora d’eixida, es deurà abandonar la vivenda a les 12:00 hores. 

11. –   CONDICIONS PER A XIQUETS I LLITS SUPLETORIS

Els menors de 18 anys deuran allotjar-se a l’Hotel acompanyats dels seus pares, tutors o adults degudament autoritzats per aquells. El personal de l’Hotel podrà requerir la documentació pertinent que identifique als adults com als seus pares/tutors o persones autoritzades.

Per al cas de xiquets de fins a 2 anys, deurà contactar amb el departament de reserves de l’hotel per a sol.licitar una bressol.

12.-    PROCEDIMENT, DRETS DE CANCEL.LACIÓ I DEISTIMENT, I GARANTIA LEGAL.

12.1.- Procediment.

Per a l’exercici dels drets de cancel.lació, desistiment i ús de la garantia, l’Usuari deurà posar-se en contacte amb NOGUERA MAR HOTEL  a través de Tel. +34 966475650info@nogueramarhotel.com.

12.2.- Dret de Cancel.lació.

En cas de cancel.lació, modificació o absentisme, seran d’aplicació les següents penalitzacions:

Les reserves NO REEMBORSABLES, no tindran opció de cancel.lació i es cobrarà l’import total de la reserva en el moment d’efectuar-se.

*En temporada baixa (Març, Abril, Maig, Octubre – Excepte ponts i festius) la cancel.lació anterior a les 48 hores de la vostra arribada, serà gratuïta. Posterior a aquest termini, es pagarà el 100% de la vostra reserva.

*En temporada mitjana (Juny i Setembre, ponts i festius) la anul.lació de la reserva abans dels 7 dies de la vostra arribada, serà gratuïta. Posterior a aquest termini, es carregarà  l’import de la primera nit i si cancel.leu 48h. abans de la vostra arribada, l’hotel cobrarà el 100% de la vostra reserva.

*En temporada Alta (Juliol i Agost), l’anul.lació de la reserva dins dels quinze dies anteriors –en Juliol i Agost- a la data de l’ocupació de l’habitació donarà lloc a la pèrdua de la quantitat lliurada a compte.

En cas de que l’anul.lació siga anterior als quinze diez, aquesta quantitat será tornada al client. Si l’anul.lació es fera una setmana abans, l’hotel cobrarà el 100% de la vostra reserva.

En cas que el client, ja allotjat, abandoni l’habitació, durant la temporada baixa es cobraran les 48 hores posteriors a la cancel·lació i durant la resta de temporades es cobrarà el 100% de la reserva.

12.3.- Dret de Desistiment.

De conformitat amb l’art. 103 lletra L del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, “El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es referisquen a: El subministrament de serveis d’allotjament per a finalitats diferents del de servir de vivenda, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics”.

13.- RESPONSABILITAT DE LES PARTS.

13.1.- Responsabilitat de NOGUERA MAR HOTEL.

El contingut del present Website es presenta només als efectes de promocionar els serveis de NOGUERA MAR HOTEL, sense cap altra garantia siga quina siga la seua naturalesa.

L’Usuari queda advertit de que la utilització de sistemes electrònics comporta uns riscos. NOGUERA MAR HOTEL   únicament respondrà dels danys que l’Usuari puga patir com a conseqüència de l’adquisició dels serveis.

En particular, NOGUERA MAR HOTEL   s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis:

NOGUERA MAR HOTEL   no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al Website que puguen produïr alteracions en el vostre sistema informàtic, ni la utilitat, exactitud, actualització o infalibilitat dels continguts o serveis no controlats per elles.

NOGUERA MAR HOTEL   adoptarà les mesures oportunes per a assegurar una resposta ràpida, però no pot responsabilitzar-se pels retards deguts als serveis de telecomunicacions, ni garantir un termini concret de prestació dels serveis.

13.2.- Responsabilitat de l’Usuari.

L’Usuari serà l’únic responsable de les conseqüències derivades per la comunicació de dades que no siguen veritables així com de dades pertanyents a persons diferents al propi Usuari.

Adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per a mantindre la confidencialitat del vostre nom d’Usuari i contrasenya, així; com notificar immediatament a NOGUERA MAR HOTEL   la pèrdua, substracció, robatori o accés il.legítim del vostre nom d’Usuari, així com el seu coneixement per terceres persones.

En cas d’incompliment per part de l’Usuari de les seues obligacions contractuals, NOGUERA MAR HOTEL  es reserva les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés als serveis ofertats al Website.

14.- INCOMPLIMENT CONTRACTUAL.

Ambdues parts contractants deuran procedir al compliment de les obligacions assumides en el present contracte en els termes establits al llarg del mateix. En el supòsit de que qualsevol d’elles incomplira alguna de les obligacions essencials del present contracte, o les complira de manera defectuosa, la part que alhora haguera complit amb les seues podrà considerar que ha existit incompliment del contracte en els termes establecits per l’article 1.124 del Codi Civil, quedant facultada per a optar entre resoldre el contracte o exigir compliment, reclamant, en tots dos casos, la corresponent indemnització de danys i perjudicis.

15. NOTIFICACIONS.

Als efectos de practicar les oportunes notificacions, NOGUERA MAR HOTEL designa com a adreça de contacte l’especificat a l’avís legal.

El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre al Website, serà l’utilitzat per NOGUERA MAR HOTEL a efectes de practicar notificacions l’Usuari.

L’Usuari està obligat a mantindre degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien en la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectue NOGUERA MAR HOTEL l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. NOGUERA MAR HOTEL no es responsabilitza de qualsevol perjudici que puguera produïr-se pr la vulneració de l’Usuari de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de contacte.

16. NUL.LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals de Reserva fora declarada total o parcialment nul.la o ineficaç, tal nul.litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulte nul.la o ineficaç, subsistint en tota la resta les Condicions Generals de Reserva.

17. DURADA DE LES CONDICIONS GENERALS DE RESERVA.

El període de validesa de les presents Condicions Generals de Reserva, serà el temps que elles romanguen publicades al Websiteiy resultaran d’aplicació des del moment en que l’Usuari procedisca a la Reserva de qualsevol dels serveis.

18. JURISDICCIÓ COMPETENT.

En cas de litigi entre les parts, la competència territorial correspondrà, de manera imperativa, per a la resolució de conflictes als Jutjats de Dénia.