1.- OBJECTE.


Aquestes condicions generals d’ús (d’ara endavant CGU) regulen l’accés i l’ús del lloc web sota el domini https://nogueramarhotel.com (d’ara endavant Website), titularitat de “HOTEL NOGUERA MAR, SL” (d’ara endavant NOGUERA MAR HOTEL), posat a disposició dels usuaris (d’ara endavant
Usuari/s).
Davant de qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i accés al Website o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicades a l’Avís Legal.

 

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS.


La utilització del Website suposa l’acceptació plena per l’Usuari de les CGU vigents a cada moment en què l’Usuari hi accedeixi. Per això aquest si no està d’acord amb qualsevol de les
condicions aquí establertes haurà d’abstenir d’usar aquest lloc web.
En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada cop que es proposi utilitzar el Website.
En tot cas, NOGUERA MAR HOTEL es reserva el dret de modificar, sense avís previ i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, NOGUERA MAR HOTEL es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment.
Per “utilització del Website”, s’entén tot Usuari que accedeixi i navegui pel Website independentment que empleneu els formularis de registre.

 

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS.


L’accés al Website i/o als Continguts inclosos en aquest no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o
específics dels Usuaris.
NOGUERA MAR HOTEL podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website.

Llevat que es disposi una altra cosa, l’ús del lloc web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions corresponent que tingui contractada l’Usuari.
L’Usuari reconeix ser més gran de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que lús del Website es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

L’Usuari s’obliga al compliment de les CGU, així com a complir les advertències especials o instruccions contingudes al Website ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ja
les exigències de la bona fe, emprant la seva màxima en atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestació del servei de què gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de NOGUERA MAR HOTEL, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.


Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga en la utilització del
Website:

          a) A no introduir, emmagatzemar o difondre a o des del Website, qualsevol informació o material que sigui difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia al terrorisme, inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempti contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

          b) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al Website, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de NOGUERA MAR HOTEL, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de NOGUERA MAR HOTEL o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el normal
funcionament dels mateixos.

          c) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringeixi les normes de
propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no
ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Website són posats a disposició de l’Usuari amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.
NOGUERA MAR HOTEL procura que els Continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.

 


4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.


Mitjançant aquestes CGU no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular de
els corresponents drets.
L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagin posat a la vostra disposició o indicat a aquest efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet (sempre que aquests darrers no comportin un risc de dany o inutilització del Website). L’Usuari haurà de respectar a tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de NOGUERA MAR HOTEL o de tercers.

 

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.


5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

NOGUERA MAR HOTEL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i de els serveis o Continguts oferts en aquest, ni que el contingut existent al seu lloc web es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per aquestes circumstàncies.

NOGUERA MAR HOTEL durà a terme, sempre que no hi concorrin circumstàncies que ho facin impossible o de difícil execució i tan aviat tingui notícies dels errors, desconnexions i/o manca d’actualització de els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o
actualitzar els continguts esmentats.

Així mateix, NOGUERA MAR HOTEL no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu lloc web, ni l’accés als seus diferents pàgines, quedant de la mateixa manera exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin originar per aquesta causa.

A més, NOGUERA MAR HOTEL no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura al navegador o dels danys, errors o inexactituds que es puguin derivar del mal funcionament del mateix.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus al Website, utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al Website. No obstant, NOGUERA MAR HOTEL no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements al Website introduïts per tercers aliens a NOGUERA MAR HOTEL que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics de els usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, NOGUERA MAR HOTEL no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

NOGUERA MAR HOTEL adopta diverses mesures de protecció per protegir el Website, les dades recollits i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant, NOGUERA MAR
HOTEL no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús o navegació del Website que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en què s’efectua.
En conseqüència, NOGUERA MAR HOTEL no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés no autoritzat.

NOGUERA MAR HOTEL no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del Website o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.


5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

NOGUERA MAR HOTEL no edita els Continguts de tercers publicats al Website i, a conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud,
exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts, així com tampoc dels continguts titularitat de NOGUERA MAR HOTEL. 

NOGUERA MAR HOTEL no serà en cap cas responsable de qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se de: 

      i) la manca de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts originats per tercers i seus propis; 

      ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; 

      iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent-hi sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

 

6.- HIPERENLLAÇOS.


Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el lloc web hauran deobservar i complir les condicions següents:

       i) No cal autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici del Website, però no la podrà reproduir de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç
requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de NOGUERA MAR HOTEL.

       ii) La pàgina web on s’estableixi l’Hiperenllaç només pot contenir allò estrictament necessari per identificar la destinació de l’Hiperenllaç.

       iii) La pàgina Web on s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic, així com
tampoc no contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

        iv) NOGUERA MAR HOTEL es reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits al Website que no comptin amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb allò preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.


7.- ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

NOGUERA MAR HOTEL es reserva el dret a exercir totes les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions de aquestes Condicions Generals del lloc web per part d’un usuari.

 

8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts.


9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents CGU es regiran pel que disposa la legislació espanyola.
Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest Website contingudes al present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol un altre fur que els pogués correspondre, llevat que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats de Dénia.


10.- NOTIFICACIONS.

A l’efecte de practicar les notificacions oportunes, NOGUERA MAR HOTEL designa com a domicili
de contacte l’especificat a l’Avís Legal.
El correu electrònic facilitat per l’Usuari durant el procés de registre al Website serà l’utilitzat per NOGUERA MAR HOTEL a l’efecte de practicar notificacions a l’Usuari.
L’Usuari està obligat a mantenir degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien a la present clàusula.
Totes les notificacions que efectuï NOGUERA MAR HOTEL a l’Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades ia través dels mitjans assenyalats anteriorment.
NOGUERA MAR HOTEL no es responsabilitza de qualsevol perjudici que pogués produir-se per la vulneració de l’Usuari de la seva obligació de manteniment actualitzat de les dades de contacte.